Google - Ajöss och tack för reklamen

Dansk straffelov § 263.

§ 263. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uberettiget skaffer sig adgang til en andens datasystem eller data, som er bestemt til at bruges i et datasystem.

Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der, uden at forholdet er omfattet af stk. 1, uberettiget.

  1. åbner et brev eller en anden lukket meddelelse eller optegnelse eller gør sig bekendt med indholdet eller
  2. ved hjælp af et apparat hemmeligt aflytter eller optager udtalelser fremsat i enrum, telefonsamtaler eller anden samtale mellem andre eller forhandlinger i et lukket møde, som den pågældende ikke selv deltager i, eller hvortil den pågældende uberettiget har skaffet sig adgang.

Stk. 3. Begås de forhold, der er nævnt i stk. 1 og 2, med forsæt til at skaffe sig eller gøre sig bekendt med oplysninger om en virksomheds erhvervshemmeligheder eller under andre særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 6 år. På samme måde straffes de forhold, der er nævnt i stk. 1, når der er tale om overtrædelser af mere systematisk eller organiseret karakter.

Læse det lige igen..

Det handler om hvad straffen er for at bryde brevhemmeligheden, og det er een af de ting, som du fraskriver dig, når du er hos en af de store e-mail platforme, som f.eks. Gmail, Hotmail, Yahoo, Facebook apps som Messenger, WhatsApp, osv osv.

I denne episode taler vi om det gode begreb Brevhemmelighed, og hvordan vi - måske - kan genfinde den på de elektroniske platforme, som de fleste af os benytter i dag. Det er ikke så ofte vi ser Postnord, og vores nye elektroniske postkasser er eksploderet med post, som vi ikke har bedt om. En underliggende kendsgerning er også, at vi ikke ved, hvad der sker med vores breve fra vores nære og kære, hvem data sælges til og hvem der ser med. Så, een af os traf beslutningen om at forlade Gmail og Google, og i denne episode har vi en lang snak om, hvad der blev gjort.

Det bliver lidt nørdet #dmarc #dkim #spf #pgp #dns #vpn

Who we are on Twitter:

Our podcast Smartere @SmartereTech

Martin Haagen @martinhaagen

Jens Hynne Petersen @jehpet

Michael Dreves @dreves